Новини

ПОДПИСВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ, ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА АВТОБУСНИТЕ СПИРКИ И ПОСТАВЯНЕ НА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

Днес входирахме докладна записка за провеждане на извънредна сесия на Oбщински съвет – Божурище относно подписване на партньорско споразумение между Община Божурище и Столична община за кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование „Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични […]

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“