Новини

Община Божурище организира кампания за събиране на излезли от употреба домашни уреди!

Желаещите да предадат своите стари уреди, могат да го направят чрез подаване на заявка на място в Община Божурище или на тел. 0878 375 053 (лице за контакт – Мария Костадинова), в срок от 01.04. до 30.04.2023г. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка, вид и брой на електроуредите, които ще се извозват.

Други новини

  • Търгове
  • Конкурси
  • Обяви
  • Съобщения

Проект BG16M1OP002-0009-C01″ Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“