1. Точно наименование на администрацията – Община Божурище
 2. Структура – Център за административно  обслужване-фронт офиси №1, № 2 и №3

3.Седалище и адрес:

– Център за административно обслужване -фронт офиси №1 Каса, №2 Деловодство и №3 ГРАО – гр.Божурище, бул. Европа №85

 1. Данни за кореспонденция -телефон, адрес на електронна поща и интернет страница:

Телефони: 029932913 – Централа

Вътр. 107 – деловодство

Вътр. 108 – ГРАО

Вътр. 109 – Каса

е-mail: obshtina@bozhurishte.bg  www.bozhurishte.bg

 1. БУЛСТАТ /ЕИК/ – BG 000776071
 2. Приемно време на администрацията:

– понеделник от 13.00 ч. до 17.30 ч.

– четвъртък от 9.00 ч.  до 12.30 ч.

 1. Приемно време на кмета на общината:

– четвъртък от 9.00 ч.  до 12.00 ч.

8.Работно време на Центъра за административно обслужване /Звеното за административно обслужване/:

– 8.30 ч. до 17.30 ч. без прекъсване от понеделник до петък;

9.Описание на административните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Божурище в раздел „Административни услуги“, групирани в подраздели, съгласно класификацията им в Административния регистър. Всяка услуга съдържа:

– наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;

-Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт;

– Предметната област на услугата;

– Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт;

– Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време;

– Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи;

– Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт

– Начини на заявяване на услугата;

– Приемното време на звеното, приемащо заявления за услугата;

– Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт;

– Такси или цени на услугата, основание за тяхното определяне и начини на плащане, вкл. възможност за картови разплащания;

– Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата;

– Ред, включително органът, пред който се обжалва и срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 1. Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на Протокол за устно заявяване на услуга;
 1. Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Божурище предоставя възможност:

а/ заявленията да се подават на място в Центъра за административно обслужване – офис № 2, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор;

б/ заплащане на услугите може да бъде извършено на място /в брой или с платежна карта чрез терминално устройство ПОС/ или по банков път по банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BIC:UNCRBGSF

IBAN: BG27UNCR96608497658810

 Таблица с кодове за плащане – банкови сметки

 1. Административен акт може да бъде получен на място в Центъра за административно  обслужване офис (№2 или офис №3) чрез Системата за сигурно електронно връчване, на заявен електронен адрес или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.
 1. Част от административните услуги, предоставяни от Община Божурище могат да бъдат заявени като електронни услуги, използвайки универсален електронен подпис – Е-УСЛУГИ
 1. Електронни административни услуги може да получите чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, поддържан от Държавна агенция “Електронно управление”, използвайки универсален електронен подпис.
 2. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложения, сигнали и жалби се подават в Центъра за административно обслужване – офис№2 в сградата на Общината, чрез e-mail-a на общината: obshtina@bozhurishte.bg или чрез раздел „Кутия за мнения, предложения и коментари“ на сайта на общината.

Сигнали за корупция се подават чрез раздел „Сигнали за корупция“ на сайта на общината.

 1. Основни нормативни актове, свързани с дейността на Община Божурище, включително Заповедите на кмета на общината и решенията на Общински съвет, са публикувани на интернет страницата на Община Божурище, в раздели съответно: „Вътрешни нормативни актове“ – „Заповеди на кмета“ и „Общински съвет“ – „Решения на общински съвет“
 1. Индивидуалните административни актове на кмета на Община Божурище се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правомощията и задълженията на кмета на Община Божурище са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост,  и други нормативни документи.

 1. Решенията на Общински съвет – Божурище се контролират от Областния управител на Софийска област и Районна прокуратура – Сливница.
 1. Проекти на нормативни актове, изготвяни от общинската администрация, се публикуват в интернет страницата на Община Божурище, заедно с мотивите за тяхното приемане, като се посочва срок за обществено обсъждане и начините за депозиране на предложения.
 1. Местните данъци и такси, освен на касата в отдел „МДТ“ могат да се заплащат в касите на ИЗИПЕЙ и чрез Банка ДСК
 1. Данни за кореспонденция с кметствата:

– Кметско наместничество с.Гурмазово, ул. Младен Панов №12

02/ 993 31 72; 0882 882 010, v.mitova@bozhurishte.bg

– Кметство Пожарево, ул. Космонавт Георги Иванов  №103

07178/ 22 01; 0882 882 014, b.kantardjieva@bozhurishte.bg

– Кметство Златуша, ул. Гранит №5

07176/22 02; 0882 882 004, nadka.parvanova@bozhurishte.bg

– Кметство Пролеша, ул. Христо Ботев №76

07178/ 22 32; 0882 882 019, g.grigorov@bozhurishte.bg

– Кметство Хераково, ул. Васил Левски  №2

07178/ 22 06; 0882 882 011, v.georgiev@bozhurishte.bg

– Кметство Храбърско, ул. Липа  №6

07176/ 2230,0882 882 012 m.nikolov@bozhurishte.bg