Услуга 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Отпускане на еднократна финансова помощ на новородено/осиновено дете

Необходими документи

Финансовата помощ се  отпуска при следните обстоятелства:

 1. Детето да е родено/осиновено през 2021г. или последния месец на предходната година;
 2. Поне единият родител/осиновител да е с постоянен адрес в община Божурище;
 3. Детето да е с постоянен адрес в община Божурище;
 4. Родителите на новороденото или осиновеното дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане/осиновяване на детето;
 5. Родителите да са със завършено минимум средно образование.

Помощ може да получи и родено преди 2021г. дете, в случай на пресъставяне на акт за раждане от чужбина, но не по-късно от 3 години от раждането на детето.

Срок за изпълнение – 14 дни


Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица

Необходими документи

 • Искане свободен текст, в което се описва необходимостта от исканата финансова помощ и посочен примерен размер на сумата, необходима за задоволяване на потребността на лицето.
 • Декларация – Приложение №1 от Наредбата

Съобразно необходимостта, към искането се прилагат един или няколко от следните документи:

 • Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК
 • Епикриза
 • Уверение от ръководителя на учебното заведение
 • Протокол от специализиран орган
 • Документ за доход за предходният месец
 • Други

Финансовата помощ се  отпуска за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно  възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства на територията на Община Божурище.

За еднократна финансова помощ могат да кандидатстват:

1.Лица за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми или комунално-битови потребности:

– за закупуване на лекарства;

– за оперативно  лечение;

– за следоперативно възстановяване;

– за закупуване на помощни средства;

– за разходи за погребение.

2.Лица с трайни увреждания или доказана степен на инвалидност за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми:

– за закупуване на лекарства;

– за оперативно  лечение;

– за следоперативно възстановяване;

– за закупуване на помощни средства;

– за разходи за погребение.

3.Деца и младежи в неравностойно положение, за:

– за закупуване на учебници, учебни помагала и пособия и дрехи

– за при завършване на средно образование

– за при нуждата от  представяне на особените заложби и дарби

– при смърт на  родител

4.Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии и пожари

– за възстановяване на щети от  природни бедствия, инциденти и аварии и пожари;

– за осигуряване на временно жилище.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: Кандидатстващите лица да бъдат с постоянен адрес на територията на община Божурище

Постъпилите искания се разглеждат един път месечно от Постоянна комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от 5 души – двама общински съветници, определени с решение на Общинския съвет и трима служители от общинската администрация.

Еднократна финансова помощ в размер до 100 лв. се отпуска със заповед на  кмета на общината, въз основа на протокол, изготвен от Постоянната комисия.

Еднократна финансова помощ в размер над 100 лв. се отпуска с решение на Общинският съвет въз основа на мотивирано предложение от председателя на  Постоянната комисия.