Административни услуги “Кадастър”

Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административно-технически услуги Устройство на територията

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Услуга 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Административни услуги “Контрол по строителството”

Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Услуга 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве