Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪД ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – КОФА ТИП „МЕВА“

Условия за предоставяне на кофи тип “МЕВА” за съхраняване на битовите отпадъци на домакинствата:

 1. На един имот със съответния партиден номер да се предоставя 1 бр. кофа, която да бъде със срок на експлоатация 5 години.
 2. Предоставянето на съд за съхраняване на битови отпадъци се осъществява при едновременното изпълнение на следните условия:

– лицето, подаващо заявление за безплатно предоставяне на съд да е собственик, наследник или ползвател.

– да е платена таксата за битови отпадъци за съответния партиден номер за последния дължим период.

 1. След изтичане срока на експлоатация и при амортизация, непозволяваща използването на предоставения по реда на т.2 съд по предназначение, същият да се върне в общината за получаване на нов, по установения ред.

Ред за предоставяне на кофи тип “МЕВА” за съхраняване на битовите отпадъци на домакинствата:

 1. Собственик на недвижим имот подава заявление по образец в деловодството на общината всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа.

ЗАЯВЛЕНИЕ – образец

 1. Служителите от отдел „МДТ“ проверяват дали таксата за битови отпадъци дължима за съответния имот е платена.

Ако имотът има няколко собственици всички трябва да са платили задълженията за такса битови отпадъци.

 1. Кофите се дават всеки петък от 16,00 до 17,00 часа от склада на общината, намиращ се зад Данъчна служба.

За да получите нова кофа за битови отпадъци трябва да върнете старата.

Заповед №РД-174/30.06.2014г. на кмета на община Божурище


Регистрация на домашно куче

Собствениците на кучета, навършили 6 месечна възраст са задължени да ги регистрират, а за новозакупените регистрацията е до 3 месечен срок от датата на придобиването на кучето.

Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация.

 •  Ветеринарномедицинската регистрация се извършва по ред, определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и от Правилника за неговото прилагане.
 • Административната регистрация се извършва в общинската администрация:

Необходими документи:

 • документи за ветеринарномедицинска регистрация (паспорт, отговарящ на изискванията на Европейския съюз за кучета и котки);
 • документ за платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Божурище.
 • документ, доказващ обстоятелствата за освобождаване от такса

Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок да един месец от настъпване на съответните обстоятелства.

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10.00 лева.

 Освобождават се от такса собствениците на:

 1. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 2. кучета, използвани за опитни цели;
 3. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 4. кастрирани кучета;
 5. кучета на инвалиди;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.