Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение

Издаване на удостоверения и служебни бележки по искане на гражданите

Необходими документи

Искане по образец

Такса

 • 7,00 лв. – за обикновена услуга
 • 20,00 лв. – за бърза услуга

Срок за изпълнение

 • 14 дни – за обикновена услуга
 • 3 дни – за бърза услуга

Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

Необходими документи

 • Искане по образец
 • Договор за учредено право на строеж
 • Документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова право
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа
 • Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър
 • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

2% режийни от стойността на сделката – по оценка на независим оценител , изготвя се предложение до общински съвет

Срок за изпълнение – 30 дни след влизане в сила на решение на Общински съвет – Божурище


Учредяване право на надстрояване или пристрояване на недвижими имоти с отстъпено право на строеж върху общинска земя

Необходими документи

2% режийни от стойността на сделката + дължимия местен данък , ОПС се заплаща по оценка на оценител и след решение на общински съвет

Срок за изпълнение – 30 дни след влизане в сила на решение на Общински съвет – Божурище


Прекратяване на съсобственост  между общината и физически или юридически лица

Необходими документи

 • Искане по образец
 • Документ за собственост
 • Скица на имота по действащия регулационен план
 • Нотариално заверено писмено съгласие от останалите съсобственици /при необходимост/

Срок за изпълнение – 30 дни