Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Божурище, и форматите, в които е достъпна

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2021г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2020г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2019г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2018г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2017г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Божурище за 2016г.

КАКВО Е ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕКИ, който е:

 • Български гражданин
 • Чужд гражданин или лице без гражданство
 • Всички юридически лица – български или чуждестранни

КОЙ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

Задължени да предоставят информация са:

 • всички държавни органи, както и техните териториални звена /министерства, областни управи, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, регионалните дирекции и т.н./.
 • органите на местно самоуправление /кметове на общини и общински съвети, кметове на кметства/
 • публичноправните субекти – Това са всички институции, които не са държавни органи, но на които са възложени функции със закон. Публичноправни субекти например са Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Централната избирателна комисия, Съветът за електронни медии и др.
 • публичноправните организации по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ
 • физически и юридически лица относно извършваната от тях дейност, финансирана от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт при осъществяване на техните правомощия
 • Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА АКТИВНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

§ Да публикуват или съобщават информация за своята дейност;
§ Да съобщават информация, когато тази информация:
– Може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество
– Опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси
– Представлява или би представлявала обществен интерес
– Следва да бъде изготвена и предоставена по силата на закон

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията, ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт имат задължение периодично да публикуват актуална информация, съдържаща:

 • Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията;
 • Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
 • Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ, СПОРЕД ЗДОИ

Ограничаване на достъпа да информация се допуска в случаите, когато тя е:
§ Класифицирана като държавна или служебна тайна;
§Свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и няма самостоятелно значение – чл.13, ал.2 от ЗДОИ;
§ В определени случаи, когато засяга правата на трети лица (търговска тайна или лични данни) и няма негово изрично писмено съгласие;
§ Била предоставена в рамките на предходните 6 месеца.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация е подробно разписана във Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация, утвърдени от кмета на община Божурище.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на гише „ДЕЛОВОДСТВО” в Център за административно обслужване на следния адрес:
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
бул.”Европа” №85
гр.Божурище, 2227

Работно време на гише „Деловодство” –  от 8:30 до 17:30 часа /без прекъсване/ от понеделник до петък

Телефон за контакт: 02/9932913, вътр. 107

Според ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се само разходите по копиране на документацията върху хартиен или технически носител. Това става по нормативи, определени от Министъра на финансите.