КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Комплексно административно обслужване /КАО/ е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Община Божурище осъществява първи етап на комплексно административно обслужване (КАО) при предоставяне на административни услуги. Когато за извършване на административна услуга, предоставяна от общината, се изискват информация или доказателствени средства по данни, за които Община Божурище е първичен администратор, осигуряването им се осъществява служебно.

За прилагане на КАО са въведени следните основни принципи:

 • Еднократното събиране и създаване на данни
 • Служебното уведомяване
 • Автоматизирано предоставяне или задължение за вътрешен обмен на информацията по електронен път

Съгласно принципа за еднократно събиране и създаване на данни, административните органи, в случая Община Божурище, лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно от първичния администратор на данни.

Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по един от следните начини:

 • на място в Община Божурище
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • по електронен път /подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги/

В случаите, когато заявителят поиска предоставяне на комплексна административна услуга, дължимата такса се определя, като сбор от таксите/цените за издаване на документите, необходими за извършване на крайната услуга.

Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:

а. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга;

б. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение.

Индивидуалният  административен акт, издаден от Община Божурище може да бъде получен по един от следните начини, изрично посочен от заявителя:

 • на място в Община Божурище, където е заявен
 • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя точен адрес
 • по електронен път на посочен от заявителя e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
 • с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в ЦИУГ / Център за административно обслужване/ при Община Божурище или по банков път.