ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2018г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2018г.

 

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018г., приет с решение №3 от Протокол №1/2018-19 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Божурище

публикуван на 02.02.2018г.

Решение №3 от Протокол №1/2018-19 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Божурище

Приложение № 1 – Разпределение на бюджета по приходи и разходи за 2018г.

Приложение № 2 – Начален план по поделения, дейности и параграфи

Приложение № 3 – Разпределение на капиталовите разходи за 2018г.

Приложение № 6 – Разпределение на средствата от преходния остатък от 2017г. през 2018г.

Приложение № 8 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

 

 

 

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018Г.

Проект за бюджет 2018 – Приходи

Проект за бюджет 2018 – Разходи

Проект за бюджет 2018 – План за капиталови разходи