Финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Божурище за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2019г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2019г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ПОЛУЧЕНИ ПО СТАНДАРТИ ЗА 2019 Г. МЕЖДУ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-47/19.02.2019 Г.


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019г., приет с решение №1 от Протокол №1/2019-19 от 31.01.2019г.

публикуван на 12.02.2019г.

Решение №1 от 31.01.2019г. за приемане на бюджета

Приложение №1 – Бюджет за 2019г. – начален план по поделения, дейности и параграфи /приходи и разходи/

Приложение №2 – Справка за разпределение на средствата от преходни остатък от 2018г. по бюджета на общината за 2019г.

Приложение №3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Приложение №4 – Справка за числеността на персонала и фонд работна заплата в община Божурище за 2019г.

Приложение №5 – Списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно през 2019г.

Приложение №6 – Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2019г.


ПРОЕКТО БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019Г.

Презентация

Докладна записка от кмета на общината за приемане на бюджет 2019г.

Приложение №1 – Бюджет за 2019г. – начален план по поделения, дейности и параграфи /приходи и разходи/ – проект

Приложение №2 – Справка за разпределение на средствата от преходни остатък от 2018г. по бюджета на общината за 2019г.

Приложение №3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Приложение №4 – Справка за числеността на персонала и фонд работна заплата в община Божурище за 2019г.

Приложение №5 – Списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно през 2019г.

Приложение №6 – Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2019г.