На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/  Служба по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/ съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Гурмазово (вкл. Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, /обява в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г /

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и община Божурище.

Справки могат да се правят в сградата на СГКК-София област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. и на сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map –  „слоеве“: „Неодобрени КККР“ или в Община Божурище и съответните кметства.

За достъпване до сайта и извършване на справки в него вижте следното видеото

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 05.01.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София област. Възраженията могат да се подават в сградата на СГКК София област, община Божурище и на е-мейла на СГКК – София област:  sofia.oblast@cadastre.bg

 

По този повод  АГКК Ви уведомява:

  1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
  2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК София област след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  3. Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните  регистри  са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.