ГРАФИК

за получаване на изборни книжа и материали

на 02.11.2019г.

 

Получаването на изборни книжа и материали – избирателни списъци, бюлетини, пликове и др. технически материали и средства, ще става в сградата на Община Божурище, в кабинет № 9 /секретар на общината/ по следния график

14 30 до 14 50 часа – ХІІ – та секция /с.Златуша, с.Делян, с.Росоман и с.Мала Раковица/

14 50 до 15 10 часа – ХІ – та секция /с.Пожарево/

15 10 до 15 30 часа – Х – та секция /с.Гурмазово/

15 30 до 15 50 часа – ІХ – та секция /с.Храбърско/

15 50 до 16 10 часа – VІІІ – ма секция /с.Хераково/

16 10 до 16 40 часа – VІІ – ма секция /с.Пролеша/

16 40 до 17 00 часа – VІ – та секция /гр.Божурище/

17 00 до 17 30 часа – ІV – та секция /гр.Божурище/

17 30 до 17 50 часа – V – та секция /гр.Божурище/

17 50 до 18 10 часа – ІІІ – та секция /гр.Божурище/

18 10 до 18 30 часа – ІІ – ра секция /гр.Божурище/

18 30 до 19 00 часа – І – ва секция /гр.Божурище/