Детска градина “Буратино” обявява 2 / две / свободни работни места за длъжността помощник – възпитател и 1 /едно/ за помощник – готвач в детска кухня.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за определената длъжност в детската градина.
Кандидатите подават лично документи за кандидатстване в ДГ ” Буратино”, гр. Божурище, ул. “Иван Вазов” 17, тел: 0879 886 887 – П. Котупанова