КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА

Децата от 0 до 7 години имат право да ползват безплатно градския транспорт срещу представяне на карта за пътуване, издадена по образец.

От 01. 02. 2024г. безплатно могат да пътуват и децата от 7 до 14 навършени години.

За да получат такава карта, родителите на децата в съответната възрастова група, е необходимо да подготвят следните документи:

  • АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО – за сверка
  • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОСТОЯННИЯ ИЛИ НАСТОЯЩИЯ МУ АДРЕС – за сверка
  • АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА НА ДЕТЕТО / за деца от 7 до 14 г./

Картите са персонализирани и се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навърши съответната възраст през този период – до датата на навършване на 14 години.
Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Картите за безплатно пътуване ще бъдат издавани в сградата на Община Божурище, след подаване на Заявление по Образец и приложените към него документи.