З А П О В Е Д

№ РД – 94 / 14.03.2020 г.
гр.  Божурище

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването заради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

 НАРЕЖДАМ:

І. Отменям своя заповед №РД-93/13.03.2020г.

ІІ. Считано от днес, 14.03.2020г. до 29.03.2020г. се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Божурище:

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
  2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата на територията на общината. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на общината;
  4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни (концерти, конференции, спортни, фитнес зали и други);
  6. Преустановяват се провеждането на частни мероприятия       с масов характер на открито и закрито;
  7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;
  8. Преустановява се клубната дейност на клубовете на пенсионера и клубовете на офицерите от запаса;
  9. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  10. Забранява се струпването на много хора на едно място на открито на обществени места.

ІІІ. Срокът и обхвата на мерките по т.ІІ може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Полицейски участък – Божурище и Общински инспекторат.

Заповедта да се съобщи на населението на община Божурище чрез публикуване на сайта на общината и чрез разлепване на видни места на територията на общината.

 

 

/П/

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ