Заповед № РД-02-15-27/26.03.2020 г. и приложениe (задание) за разрешавнане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи

Задание за изработване на подробен устройствен план