На основание чл. 62а, ал. 1 и във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 чл. 46, ал. 1, т. 1. б. “ж” и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите, се обявява настоящото Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, подадено в Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 18174.21.90, м. “Новините”, с. Гурмазово, община Божурище