На основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите, се обявява настоящото съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, в ПИ с идентификатор  58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, общ. Божурище. Тръбен кладене „ТК Ауто плюс 80, Пролеша, София“.