Разрешение за поставяне на пунктове с агитационни материали на ПП “ГЕРБ”

Р А З Р Е Ш Е Н И Е   № 2

15.05.2019г.

на пункт с агитационни материали

 

Във връзка с произвеждането на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. и провеждащата се предизборна кампания от 26.04.2019г. до 24,00 часа на 24.05.2019г., на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборния кодекс

Р А З Р Е Ш А В А М:

На политическа партия „ГЕРБ” поставянето на пунктове с агитационни материали на обществени места на територията на община Божурище, както следва:

 • Централна спирка на автобус №54, на бул. Европа, гр.Божурище
 • Входа на Централен парк, гр.Божурище
 • Пред магазин „Фреш маркет”, на бул. Европа, гр.Божурище
 • Спирка на автобус №54, на ъгъла на ул. Христо Ботев и бул. Европа, гр.Божурище
 • Спирка на автобус №54, на ъгъла на ул. Захари Стоянов и бул. Европа, гр.Божурище
 • Парк „Божура”, гр.Божурище
 • Центъра на с.Хераково
 • Центъра на с.Пролеша
 • Центъра на с.Храбърско
 • Центъра на с.Гурмазово
 • Центъра на с.Пожарево
 • Центъра на с.Златуша
 • Центъра на с.Росоман
 • Центъра на с.Делян

Разрешението важи за периода от 15.05.2019г. до 24.05.2019г., в часовия диапазон от 7,00 часа до 21,00 часа.

Разпространяваните на пункта агитационни материали трябва да отговарят на изискванията на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс.

При разполагането на пункта с агитационни материали да не се затруднява движението на хора и не се допуска нарушение на обществения ред.

Копие от разрешението да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящото разрешение се издава във връзка с постъпило в Община Божурище искане с вх. №П-В-507/14.05.2019г. от представител на ПП „ГЕРБ”.

 

ГЕОРГИ ДИМОВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 


Разрешение за поставяне на пункт с агитационни материали на ВМРО-БНД

Р А З Р Е Ш Е Н И Е   № 1

15.05.2019г.

за поставяне на пункт с агитационни материали

 

Във връзка с произвеждането на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. и провеждащата се предизборна кампания от 26.04.2019г. до 24,00 часа на 24.05.2019г., на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.3 от Изборния кодекс

Р А З Р Е Ш А В А М:

 На „ВМРО – БНД” поставянето на пункт с агитационни материали на обществени места на територията на община Божурище, както следва:

 • Входа на Централен парк, гр.Божурище

Разрешението важи за периода от 15.05.2019г. до 24.05.2019г., в часовия диапазон от 12,00 часа до 20,00 часа.

Разпространяваните на пункта агитационни материали трябва да отговарят на изискванията на чл.183, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс.

При разполагането на пункта с агитационни материали да не се затруднява движението на хора и не се допуска нарушение на обществения ред.

Копие от разрешението да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящото разрешение се издава във връзка с постъпило в Община Божурище искане с вх. №П-В-481/08.05.2019г. от представител на „ВМРО-БНД“.

 

ГЕОРГИ ДИМОВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.05.2019г. от 9,30 часа в големия салон на НЧ “Христо Ботев 1934” – гр.Божурище ще се проведе обучение за членовете на Секционните избирателни комисии на територията на община Божурище

 


Заповед №РД-172/14.05.2019г. на кмета на община Божурище за определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден – публикувана на 15.05.2019г.

От 20.05.2019г. /понеделник/ до изборния ден – 26.05.2019г., включително, от 8,30 ч. до 18,00 ч., на телефон 02/993 29 13, вътр. 107 ще се приемат заявки за помощ и превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, до секцията, в която трябва да упражнят правото си на глас.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) – публикуван на 15.05.2019г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видео клипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите. За да видите видео клиповете: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК -ЧАСТ ІІ за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. – публикуван на 25.04.2019г.


Заповед №РД-127/16.04.2019г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за поставяне на агитационни материали – публикувана на 17.04.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Чрез сайта на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, всеки избирател може да направи справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

 • -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
 • -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
 • -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
 • -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 11.05.2019г.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес – 11.05.2019г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците – 18.05.2019 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 15.05.2019г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Избори за членове на Европейския парламент 2019г.” ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 11.05. и 18.05. , в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ЧАСТ І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. – публикуван на 12.04.2019г.


Заповед №РД-106/01.04.2019г. на кмета на община Божурище за образуване на избирателните секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.публикувана на 01.04.2019г.

Заповед №РД-117/10.04.2019г. за определяме местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на Република България на 26.05.2019г. – публикувана на 10.04.2019г.