ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 01.04.2023г.


Видео излъчване от СИК

Образователен клип за боравене с техническото средство за видеонаблюдение, предназначен за членовете на СИК

YouTube player

Заповед №РД-132/28.03.2023г. за забрана за продажба на алкохол в изборния ден на 02 април 2023г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл.39, ал.1 ИК)


Заповед №РД-113/20.03.2023г. на кмета на община Божурище за определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния  ден в Изборите за народни представители на 02 април 2023г.


Заповед №РД – 92/02.03.2023г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.


Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023г., Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Районната избирателна комисия 26 – София област ще се проведе на 25.03.2023г. /събота/ от 09,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители. В обучението задължително участват председател, зам.-председател и секретар на секционните избирателни комисии.


КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 18.03.2023г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес 18.03.2023г.

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците25.03.2023г.

* * * * * *

На 22.03.2023г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Избори за народни представители на 2 април 2023г.” ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 18.03. и 25.03.2023г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Гласуване по настоящ адрес

Гласуване по настоящ адрес, Избори за народни представители на 2 април 2023 г.

ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 2 април 2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата  https://regna.grao.bg/

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ


Заповед №РД-73/17.02.2023г. променя Заповедн №РД-65 от 13.02.2023г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.


Заповед №РД-65/13.02.2023г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.


Заповед №РД-63/08.02.2023г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023г.


Изх. № П-И-92/17.02.2023г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

e_mail: paunov@gerb.bg

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

бул. Александър Стамболийски №84, ет.2, офис 2

гр. София,

e_mail: nikola_minchev@abv.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

e_mail: chairman@dps.bg

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

e_mail: mnstef@abv.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

e_mail: bsp@bsp.bg

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7

гр. София

e_mail: team@demokrati.bg

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

кв. Манастирски ливади

бул. България № 118, Бизнес център „Абакус“, ет.6

гр. София

e_mail: pr-info@bgvazhod.com

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 2 април 2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 48-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 22.02.2023 год.
от 10 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.    

            При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 17.02.2023г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023г.“ и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище