ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 28.10.2023г.


Заповед №РД-497/25.10.2023г. за забрана за продажба на алкохол в изборния ден на 29 октомври 2023г.


Заповед №РД-464/16.10.2023г. на кмета на община Божурище за определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния  ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


Обучение на членовете на СИК /секционни избирателни комисии/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. Общинска администрация – Божурище уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на ОИК – Божурище ще се проведе на 21.10.2023г. /събота/ от 10,00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище. Местните представителства на политически партии и коалиции от партии осигуряват присъствието на своите представители.  За участие в обучението на членовете на СИК ще се изплаща допълнително възнаграждение в размери на 40 лв. на всеки участвал


Електронни услуги за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 

3305 Вписване в избирателния списък 

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 

3307 Изключване от Списъка на заличените лица 


Списък на кметствата на територията на община Божурище в които ще се избират кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.


Заповед №РД-414/15.09.2023г. промяна на заповед №РД-399/08.09.2023г. относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


Заповед №РД-435/28.09.2023г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ЧАСТ 2


Гласуване на избиратели с увреждания

Гласуване на избиратели с увреждания, избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес, избори за общински съветници и кметове на 29.10.23

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия14.10.2023г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес 14.10.2023г.

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците 21.10.2023г.

* * * * * *

На 18.10.2023г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г.” ще бъде публикуван

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 14.10. и 21.10.2023г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители


ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

За тази услуга не се изисква електронен подпис.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ЧАСТ 1


О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Изх. № П-И-552 / 15.09.2023г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

e_mail: paunov@gerb.bg

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А,

гр. София,

e_mail: legal@promeni.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

e_mail: chairman@dps.bg

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

e_mail: adv_petrov@abv.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

e_mail: office@pp-itn.bg

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №2378-МИ от 12.09.2023г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 49-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определя съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 20.09.2023 год.
от 10 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.   

            При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 15.09.2023г. чрез публикуване на интернет страницата на Община Божурище, раздел „ИЗБОРИ“ – “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище


Заповед №РД-399/08.09.2023г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


Заповед №РД-387/30.08.2023г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.


О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Изх. № П-И-498/16.08.2023г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

e_mail: paunov@gerb.bg

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ул. „Цар Иван Асен II“ № 23А,

гр. София,

e_mail: legal@promeni.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

e_mail: chairman@dps.bg

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

e_mail: adv_petrov@abv.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

e_mail:            

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Божурище за произвеждане Изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1963-МИ от 04.08.2023г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 49-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г., на 23.08.2023 год.
от 10 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.75, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.   

             При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл.75, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на състава на ОИК е съобщено публично на 17.08.2023г. чрез публикуване на интернет страницата на Община Божурище, раздел „ИЗБОРИ“ – “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

Примерен образец на предложение за състав на ОИК

Приложение към Решение №1962-МИ от 04.08.2023г. на ЦИК – Декларация

С уважение,

АНГЕЛ БУХЛАРСКИ

ЗА Кмет на община Божурище

на основание заповед за заместване № РД-360/09.08.2023г.