На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение: Изграждане на логистична и складова база“ в ПИ с идентификатор 18174.63.813, с. Гурмазово, общ. Божурище, включващо изграждане на довеждаща инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 18174.71.11, 18174.71.701 и 18174.63.811.