На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл. 8, ж.к. „Жилища“, гр. Божурище, общ. Божурище” в ПИ с идентификатор 05027.601.1181, гр, Божурище, общ. Божурище.