На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на четиринадесет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 35-40 м”, в поземлен имот с идентификатор 58606.30.81, м. “Попърт”, с. Пролеша, община Божурище.