На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на “Софийска вода” АД” – публична държавна собственост, в землището на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община.