На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 70 м за техническо водоснабдяване в обект: Складова сграда и база за строителни материали”” в поземлен имот с идентификатор 58606.15.21, м. “Прогон”, с. Пролеша, община Божурище