На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет и девет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 60-90 м” в поземлен имот с идентификатор 18174.19.110, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.