На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане на пет жилищни сгради и пет изгребни ями”, в поземлен имот с идентификатор 77246.167.42, м. “Гъзелев дол”, с. Хераково, община Божурище.