На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за “Изграждане тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване в обект: Складова сграда и база за строителни материали” в поземлен имот с идентификатор 58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, община Божурище.