На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни къщи, с водоплътни изгребни ями и два тръбни сондажни кладенеца с дълбочина 9 м” в поземлен имот с идентификатор 18174.18.223, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.