На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник с дълбочина от 70-80 м“ в ПИ с идентификатор 18174.60.377, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище.