На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс от 35 еднофамилни къщи” в поземлен имот с идентификатор 77246.32.41, с. Хераково, община Божурище.