На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект за отглеждане на пет коня за селскостопански цели за собствени нужди” в поземлен имот с идентификатор 77246.103.27, м. „Лазова воденица“, с. Хераково, община Божурище.