На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Увеличаване на количествата на разрешени отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, раздробяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства  (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и на неопасни отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и др. производствени неопасни отпадъци“ в ПИ с идентификатор 05027.601.1152 (парцел Ⅸ-промишлена зона, кв. 21), гр. Божурище, община Божурище.