На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на пет жилищни сгради и пет изгребни ями” в поземлен имот с идентификатор 77246.32.10, м. “Бели брег”, с. Хераково, община Божурище.