На основание чл.6, ал.10, т.1,2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение “Изграждане на двуетажна производствена сграда, техническа сграда, КПП и ТП” в УПИ Ⅶ-907,908 (поземлен имот с идентификатор 18174.62.941), кв. 13, м. “Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище