На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на седем жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 25 м“, в ПИ с идентификатор 58606.27.7, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, общ. Божурище.