На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на седем броя жилищни сгради и собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в ПИ с идентификатор 77246.153.63, м. „Скала“, с. Хераково, общ. Божурище.