На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради и пречиствателни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор 77246.25.96, с. Хераково, общ. Божурище