На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение на Агенция “Пътна инфраструктура”: АМ “Европа” участък по нов терен от км. 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващо трасе на път Ⅰ-8 “Калотина – СОП” от км. 1+000 до км. 48+270, участък от км. 1+000 до км. 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ), км. 32+449.08 (по технически проект о т2019г.) до км. 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път Ⅱ-18 “Софийски околовръстен път” със “Северна скоростна тангента” – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи с проект ПУП-ПП.