На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващата сграда и пристройка към нея в цех за третиране на отпадъци от пластмаси на съществуваща площадка“ в ПИ с идентификатор 18174.2.90, /УПИ Ⅰ-246, кв. 11/, м. „Матерка“,кв. „9-ти септември“, с. Гурмазово, общ. Божурище.