На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Увеличаване на количествата на разрешени отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от ИУЕЕО, автомобилни катализатори, отпадъци от ИУМПС и НУБА, както и на неопасни отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и др. производствени неопасни отпадъци“ с местонахождение: гр. Божурище, общ. Божурище.