На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Цех за пакетиране на маслини с магазин, резервоар за противопожарни нужди, Локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) с изгребна яма и сондажен кладенец до 50 м“ в УПИ Ⅵ-014031, кв. 4, м. „Черна Бара“, гр. Божурище, общ. Божурище.