На 19 октомври 2021 г. (вторник) от 14:00 до 15:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Божурище (гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 10). Екипът на ОИЦ-София ще представи отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана 

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 19 октомври 2021 г. (вторник) от 14:00 часа на информационна среща  на тема „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. В рамките на информационната среща експертите ще представят инвестиционните мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Индикативните годишни работни програми по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ).

Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

Срещата ще се проведе в гр. Божурище, в сградата на читалище „Христо Ботев“, бул. „Европа” № 10.

Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Приложено можете да откриете програма на събитието.

С уважение,

  ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

ПРОГРАМА

ТЕМА: „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“

ДАТА: 19 ОКТОМВРИ 2021 г.

         МЯСТО: гр. Божурище, зала в  читалище „Христо Ботев“,

бул. „Европа” № 10

14:00 – 14:10
Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

14:10 – 14:25
Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ.

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

14:25 – 14:35
Въпроси и отговори
14:35 – 15:00
Предстоящи процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ през 2021 година,

Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София

     15:00 – 15:10
    Въпроси и отговори
15:10 – 15:20
Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II).

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

15:20 – 15:30
Въпроси и отговори.