ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

1.Кратко описание на длъжността

Главният архитект на община Божурище ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Осъществява самостоятелно правомощия, функции и задачи, регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им. Ръководи и контролира работата на общинския експертен съвет по устройство на територията. Издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

А. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Специалност „Архитектура“
 • Минимален професионален опит – 3 години

Б: СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, установени с нормативен акт:

 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ – чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията
 • две години като служител по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
 • четири години като проектант на свободна практика или като служител по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
 • Да не са налице обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 Кодекса на труда.

В: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на устройствено планиране, инвестиционното проектиране и строителството, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация
 • Стратегическа, лидерска и управленска компетентност
 • Комуникационна компетентност;
 • Компетентност за работа с потребители;
 • Компютърна компетентност.

Г: ПРЕДИМСТВА:

 • Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие в конкурса до кмета на община Божурище – по образец;
 • Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, вид и степен на завършено висше образование, учебно заведение, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит – описание на заеманите позиции и месторабота, компютърни и други технически умения, чужди езици;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.
 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 11.07.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

VІ. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на три етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

 ЕТАП 3: Интервю

ЕТАП 1: Допускане по документи

След изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, комисия по чл.93 и чл.94 от КТ (по-нататък – „Конкурсната комисия”) , чийто членове се определят със заповед на кмета на общината, в 7- дневен срок от изтичане на срока за кандидатстване, се запознава с всяко постъпило заявление и с приложенията към него и преценява дали са налице всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по тази заповед. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява.

Конкурсната комисия взема мотивирано писмено решение (с протокол от заседание) за допускане и недопускане на кандидатите, за което ги уведомява писмено чрез e-mail. За всеки недопуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. На допуснатите кандидати се съобщават денят и часът за провеждане на конкурса, а на недопуснатите – възможността да подадат възражение пред кмета на общината в  7-дневен срок от уведомяването, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Заседанията на конкурсната комисия се свикват и ръководят от председателя й. Комисията заседава при наличие на кворум 75 % от членовете й и взема решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват в протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове. В протокола се отразява решението на Конкурсната комисия за датата на провеждане на конкурса, която не може да бъда по-рано от 10 дни от публикуването на решението за допуснатите и недопуснатите кандидати. Протоколът в частта му със списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочената дата за конкурса се поставя на таблото за съобщения в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината. Кандидатите се считат за уведомени от деня на публикуване на решението на интернет страницата на общината.

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

Конкурсната комисия провежда в административната сграда на Община Божурище писмен тест на всички допуснати кандидати.

Тестът се разработва от Конкурсната комисия в три варианта и включва въпроси, насочени основно към проверка на професионалната компетентност на кандидата. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор.

Всеки верен отговор носи една точка.

Време за решаване на теста – 1 (един) астрономически час.

Не се разрешава ползването на източници (нормативни актове и др.)

След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Божурище, за решаването на теста. Писмените работи се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика – малък формат, става след като тестът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

До следващия етап – интервю, ще се допускат кандидатите, получили не по-малко от 17 точки.

Издържалите теста кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа и мястото за провеждане на третия етап на конкурса – интервю.

ЕТАП 3: Интервю с допуснатите кандидати

Интервюто се провежда от Конкурсната комисия, за преценка на знанията, уменията и необходимите лични и професионални качества с всеки от тях поотделно.

Интервюто се състои в задаване и отговор на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.

Всеки един от членовете на комисията оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по осем показателя

 • стратегическа компетентност – свързана с излагане на визията за бъдещо развитие на територията на община Божурище при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
 • лидерска компетентност – свързана със способност за мотивиране и развиване на служителите за постигане на поставените задачи и целите на общината;
 • управленска компетентност – свързана със способност за формиране на ясни и реалистични цели, отговорности и задължения на себе си и подчинените си служители, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; приоритизира задачите и да ги възлага на подходящите изпълнители; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;
 • работа в екип – свързана със способност да формулира ясни цели и да следи за спазването на установените правила за работа на служителите, да разпределя задачите в съответствие с уменията и знанията на подчинените си, да насърчава изразяването на различни гледни точки за справяне с даден проблем, да подпомага екипа си и др.;
 • комуникативна компетентност – свързана със способност ясно и убедително да разяснява сложни въпроси, да се изразява добре, структурирано и разбрано, да използва подходящи стилове на комуникация, да изслушва внимателно, да отговаря конкретно, а не общо на въпросите; да притежава добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване;
 • ориентация към резултати – свързана със способността да определя ясно отговорностите и да поставя реалистични срокове, да организира работата на екипа си според сроковете и приоритетността на задачите, да проявява настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности, предлага различни варианти за постигане на по-високи резултати от екипа и др.;
 • фокус върху клиента (вътрешен/външен) – свързана със способността да организира своята работа и на подчинените си, така че да се постигне по-висока ефективност и удовлетвореност на гражданите, да изисква от подчинените си спазването на сроковете и предоставянето на услугите своевременно и компетентно и др.;
 • професионална компетентност – свързана с познаване и правилно прилагане на законодателството в областта, в която работи, познаване на функциите на общината и др.

Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълването на оценъчна карта от всеки член на комисията. Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по осемте показателя.

Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, дадени от членовете на Конкурсната комисия.

 1. След приключване на третия етап на конкурса се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на комисията. Окончателния резултат на всеки кандидат се формира като сбор /с точност до 0,01/ от оценките от теста и от интервюто.
 1. Кандидатите издържали успешно конкурса се класират от комисията, според получения окончателен резултат, определен по реда на т.6.2.

В случаите, когато класираните кандидати са набрали равен брой точки, комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификация.

 1. Окончателните резултати от конкурса се съобщават на класираните кандидати писмено по реда на чл.95, ал.2 от Кодекса на труда. Резултатите от конкурса и класирането се оповестяват на информационното табло на Община Божурище и на интернет страницата й, от който момент кандидатите се считат за уведомени.
 1. Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от всички членове на комисията се предоставя на кмета на общината за утвърждаване и за сключване на трудов договор, в съответствие с чл.96 от Кодекса на труда, в тридневен срок от провеждането на конкурса.

На класирания на първо място кандидат се изпраща съобщение за резултата от конкурса, и че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа.

VІІ. Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в меню „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище