С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. КРАСИМИР СТАНКОВ ЗЛАТКОВ

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

Дата: 29.12.2021г.


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

 1. Кратко описание на длъжността

Ръководителят на звено за вътрешен одит осъществява цялостно ръководство и контрол по вътрешния одит в общината, разработва стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на общината, докладва на кмета на общината резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки и изготвя и представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование – степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика или Право;
 • Минимален професионален опит по специалността – 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния и външния одит;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 750 лв. до 2200 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ 
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор 
 1. Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 20.12.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , в раздел „Конкурси”.
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg