ОФИЦИАЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
гр.Божурище
П.К. 2227
бул.”Европа” №85
e-mail: obshtina@bozhurishte.bg
Факс: 02/ 993 31 04

ЕИК : 000776071

Дежурен телефон: 02/ 993 37 14
Централа 02/993 29 13

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛА: 02/993 29 13
Длъжност
Име, Фамилия
Служебен телефон
Кмет
Георги Димов
02/9933810
Зам.-кмет
 Ангел Бухларски
02/9933233
вътр. 103
Зам.-кмет
Владислава Симеонова
02/9933233
вътр. 103
Зам.-кмет
Габриела Дончева – Терзийска
02/9933233
вътр. 103
Секретар на
общината
Цветелина Димитрова
02/9933217
Технически
секретар
02/9933810
факс : 02/9933104
Гл.архитект
 Арх. Генади Костадинов
02/9933801
Н-к отдел „ФБЧР“
(Главен счетоводител)
Невена Петрова
02/9933101
Връзки с
обществеността
Цветелина Цветанова
вътр. 118
Юрисконсулт
Светослав Кръстев
вътр. 103
Счетоводство
Валя Атанасова
Мариела Колева
вътр. 104
Финансов
контрольор
Станка Петрова
вътр. 120
Ръководител на звено
за вътрешен одит
Христина Паунова
вътр. 120
Личен състав
Румяна Василева
вътр. 105
Н-к отдел
„УПСИ”
 Арх. Милена Колева
 вътр. 111
Главен инженер
Инж.Диляна Керемедчиева
вътр. 116
Отдел „УПСИ“
/Техническа служба/
Славейка Антова – Гонтика
Славка Панделова
Петя Жабилова
вътр. 111
Контрол по
строителството
инж. Танко Танков
вътр. 111
Инвеститорски
контрол
Пенка Славкова
вътр. 114
Общинска
собственост
Кристияна Ангелова
Силвет Чаушева
вътр. 110
Н-к отдел „ИДЕУС”
вътр. 116
Еколог
Мария Костадинова
вътр. 117
Младши експерт
отдел „ИДЕУС
Иво Валентинов
вътр. 117
Н-к „АОГР” – ГРАО
Весела Бонева
вътр. 108
Старши
специалист ГРАО
Силвия Евстатиева
вътр. 108
Деловодство
Любка Цветанова
Бойка Асенова
вътр. 107
Каса
Йорданка Попова
вътр. 109
Общински
Инспекторат
0879033049
Н-к„Местни данъци и такси”
Галя Константинова
02/993 32 71
Експерт
отдел „МДТ”
Надя Георгиева
Ани Симитчийска
02/993 32 71
Каса „Местни
данъци и такси”
Зоя Тодорова
02/993 37 41
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Нас. място
Име, Фамилия
Служебен
телефон
Гурмазово ПК 2226
Вяра Митова – кмет
02/ 993 31 72
0882 882 010
Златуша  ПК 2225
Надка Първанова – кметски наместник
07176/22 02;
0882 882 004
Пожарево  ПК 2229
Боряна Кантарджиева – кмет
07178/22 01
0882 882 014
Пролеша  ПК 2228
Григор Григоров – кмет
Венцислава Бърлатова – ГРАО
0882 882 019
07178-2232
Хераково  ПК 2211
Валерий Георгиев – кмет
Василка Божилова – ГРАО
0882 882 011
07178- 2206
Храбърско ПК 2224
Милен Николов – кмет
Елена Евстатиева – ГРАО
0882 882 012
07176-2230