ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

  1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
  2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно

Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозването се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 30 октомври на предходната година.

За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.


Освобождаване от такса битови отпадъци поради неползване на имота

Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване и в частта за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, лицата, собственици или ползватели на имоти, попадащи в границите и районите по чл.15, ал.1., неизполващи услугата през съответната година.

Освобождаването се  осъществява при условие, че имота не се използва през цялата година. Освобождаването не се прилага за части от имота.

Когато се установи, че декларираните по този член обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя от органите по приходите в пълен размер.

Необходими документи
– Декларация по образец, съдържаща подписите на всички задължени лица, а при юридическите лица – подпис на представителя/ите.

Искането се подава ежегодно до края на годината, предхождаща годината на освобождаване.

Искането се подава в отдел „Местни данъци и такси“, на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа” №81 


Освобождаване от такса битови отпадъци на инвалиди със степен на нетрудоспособност над 80%

Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци, в частта за сметосъбиране и сметоизвозване и в частта за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, лицата, собственици или ползватели на имоти, с намалена работоспособност над 80%.

Освобождаването се осъществява за имот по адресна регистрация на лицето и при условие, че същият е негово основно жилище.

Необходими документи
– Декларация по образец
– Експертно решение на ТЕЛК за над 80% инвалидност

Искането се подава ежегодно в срок до 30 ноември на годината, предхождаща годината на освобождаване.

За лица, с намалена работоспособност над 80%, освидетелствани през текущата година се приемат декларации през цялата година. Освобождаването става от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията, придружена с необходимите документи.

Искането се подава в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа” №85


Приемане и обработване на декларация за количеството битови отпадъци според вида и броя на необходимите съдовете за съхраняване и честотата на сметоизвозване

Необходими документи:
– Декларация по образец

Декларацията се подава от предприятия и фирми по местонахождение на имота в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул.”Европа” №85

Декларацията се подава ежегодно в срок до 30 ноември на предходната година.

За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.