Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

І. В брой или чрез ПОС устройство в касата на отдел „Местни данъци и такси”
Работно време: 08:30 – 17:30 часа
Адрес: бул.”Европа”  №81
Телефон: 02/993 37 41 – каса / 02/9933271 – експерти

ІІ. По банков път
Банковата сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:
Банкова сметка на ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
УниКредит Булбанк – клон Божурище
BIC код: UNCRBGSF
Банкова сметка – BG27UNCR96608497658810

Вид плащане
код
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
44 14 00
Данък върху недвижимите имоти
44 21 00
Данък върху наследствата
44 22 00
Данък върху превозните средства
44 23 00
Такса за битови отпадъци
44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
44 25 00
Туристически данък
44 28 00
Други данъци
44 34 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
44 65 00
Такси за административни услуги
44 80 07

Забележка:

  1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.
  2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

ІІІ. С пощенски запис

ІV. На касите на Easy Pay

V. Чрез Банка ДСК ЕАД