РАЗМЕР НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Уважаеми данъкоплатци,

В бюджета на Община Божурище постъпват следните местни данъци:

 1. Данък върху недвижимите имоти
 2. Данък върху наследствата
 3. Данък върху даренията
 4. Данък при възмездно придобиване на имущество
 5. Данък върху превозните средства
 6. Патентен данък
 7. Туристически данък

Размерите на местните данъци се определят от Общински съвет – Божурище с наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Данък върху недвижимите имоти

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените върху територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначение по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот. При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

РАЗМЕРЪТ на данъка върху недвижимите имоти е 2.0 НА ХИЛЯДА върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:

– до 30 юни

– до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данък върху наследствата

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

 1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
 2. за лица, извън посочените в т. 1 – 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението, от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Данък върху даренията

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

При дарение на имущество, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,4 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 3.3 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква “а”.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

Данък при възмездно придобиване на имущество

Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

Данък върху превозните средства

С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

 1. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
 2. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, определен по формула по чл.55, ал.1 от ЗМДТ.

Частта от стойността на данъка, в зависимост от мощността на двигателя, е както следва:

а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,50 лв. за 1 kW;

Коригиращия коефициент за годината на производство на автомобила е в следните размери:

 1. Над 20 години – 1.1
 2. Над 15 до 20 години включително – 1
 3. Над 10 до 15 години включително – 1.3
 4. Над 5 до 10 години включително – 1.5
 5. До 5 години включително – 2.3

Екологичния коефициент в зависимост от екологичната категория на автомобила е следните размери:

 • Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1” и „Евро 2” – коефициент 1.10;
 • Екологична категория „Евро 3” – коефициент 1.00;
 • Екологична категория „Евро 4” – коефициент 0.80;
 • Екологична категория „Евро 5” – коефициент 0.60;
 • Екологична категория „Евро 6” и „ЕЕV” – коефициент 0.40

Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в следните размери:

 1. товарно ремарке – 5 лв.
 2. къмпинг ремарке – 30 лв.

Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

 1. до 125 куб. см включително – 15 лв.
 2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
 3. над 250 до 350 куб. см включително – 40 лв.
 4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.
 5. над 490 до 750 куб. см включително – 70 лв.
 6. над 750 куб. см – 100 лв.

Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

 1. до 400 кг включително – 5 лв.
 2. над 400 кг – 10 лв.

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

 1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.
 2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200 лв.

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV”, определеният данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.”

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по високи от „Евро 4” – с 60 на сто намаление от определения по тази наредба данък.

За автобусите, товарните автомобили, с техническа допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, “Евро 6” и „EEV” – с 50 на сто намаление от определения по тази наредба данък.

За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове:

–        до 30 юни

–        до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентен данък

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

 1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
 2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставка на услуги по чл97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно, както следва:

                                                                                                                                          Приложение №4

 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
1. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., бр. 102 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
                                                                     от 25 до 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1 – 2 звезди от 1 до 35 лв.
3 звезди от 6 до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
 1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
 3 звезди от 3 до 35 лв.
в) питейни заведения с изключение на посочените в буква “е”:
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
3 звезди от 2 до 35 лв.
г) кафе-сладкарници:
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.
3 звезди от 3 до 50 лв.
д) барове:
– дневни:
2 звезди от 3 до 50 лв.
3 звезди от 10 до 84 лв.
– нощни:
2 звезди от 5 до 63 лв.
3 звезди от 20 до 98 лв.
е) бюфети, каравани и  павилиони – за обект:  от 75 до 500 лв.
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
 от 2 до 20 лв.
4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:
лева за брой място от 5 до 200 лв.
5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 120 лв.
9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 от 100 до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 130 до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 47 до 980 лв.
21. (Доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., отм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)
22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
   от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
    от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
 от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи:
от 3000 до 28 000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна
литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
   от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
от 100 до 198 лв.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
от 8 до 26 лв.
в) зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса:
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
От 1,5 до 4 лв. за 1 кв. м и от 300
до 840 лв. за един фитнес уред
35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни — от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета от 750 до 1500 лв. на брой;
б) лодки от 450 до 900 лв. на брой;
в) яхти от 900 до 1800 лв. на брой;
г) джетове от 900 до 1800 лв. на брой;
д) влакчета от 30 до 60 лв. на място;
е) файтони от 75 до 150 лв. на място;
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши от 150 до 300 лв. на място;
к) детски колички и моторчета от 150 до 300 лв. на брой;
л) стрелбища от 300 до 600 лв. на брой.
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети от 200 до 475 лв.
б) други МПС от 400 до 950 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн – от 330 до 660 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини – от  11 до 22 лв.

За целите на патентния данък с Наредбата са определени зони , както следва:

Зона Населени места/улици
І-ва гр.Божурище

бул.”Европа”

от ж.п. прелез Банкя до надлез Храбърско

ІІ-ра гр.Божурище

(стар и нов кв. без бул.”Европа) с.Пролеша

с.Хераково

с.Храбърско

ІІІ-та с.Гурмазово

с.Пожарево

ІV-та с.Росоман

с.Златуша

с.Делян

с.Мала Раковица

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2.физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 2. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година, в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите на започване на дейността след 31 януари данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 1. за първото тримесечие – до 31 януари;
 2. за второто тримесечие – до 30 април;
 3. за третото тримесечие – до 31 юли;
 4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

 

Туристически данък

Туристическият данък за всяка нощувка по населени места и категория на средствата за подслон и местата за настаняване е както следва:

Населено място 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
гр. Божурище, с. Пролеша 1 лв. 1,20 лв. 1,50 лв. 2 лв. 3 лв.
с. Хераково, с. Храбърско,

с. Гурмазово, с. Пожарево

0,80 лв. 1 лв. 1,20 лв. 1,50 лв. 2,50 лв.
с. Росоман, с. Златуша,

с. Мала Раковица

0,60 лв. 0,80 лв. 1 лв. 1,20 лв. 2 лв.

Такса за битови отпадъци

Съгласно чл.62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Видът на предлаганите услуги на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ включват:

 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците– за услугата по чл. 62, т. 1;
 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2;
 3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.

Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране. План-сметката се одобрява с решение на Общинския съвет.

Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

Таксата за битови отпадъци се заплаща едновременно с данъка върху недвижимите имоти за имоти на територията на общината.

 

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната

За повече информация относно размера на данъците можете да прочетете в Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Божурище

РЕШЕНИЕ №123 от 15.12.2023г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на план-сметката за необходимите средства и тяхното изразходване за поддържане на чистотата на населените места в община Божурище за 2024г.

Заповед №РД-477/18.10.2023г. на кмета на община Божурище относно определяне на границите за сметосъбиране на територията на общината през 2024г.

                                                                                                                                                          

Важно съобщение за жителите на с.Гурмазово и с.Пролеша свързано с Местни данъци и такси